MISI PEJABAT AUDIT DALAM
Melaksanakan Pengauditan Secara Telus, Bebas, Dan Saksama Untuk Kepentingan Pihak Universiti Ke Arah Meningkatkan Akauntabiliti, Integriti, Objektiviti, Kompetensi Dan Kepatuhan Melalui Auditan Berkualiti
VISI PEJABAT AUDIT DALAM
Menjadi Pemangkin Kecemerlangan Universiti
OBJEKTIF PEJABAT AUDIT DALAM
Memastikan Universiti Malaysia Perlis sentiasa berada di atas landasan tadbir urus kewangan dan pentadbiran yang cemerlang melalui peningkatan tahap pematuhan kepada undang-undang, peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan