PENUBUHAN PEJABAT AUDIT DALAM UniMAP

Pejabat Audit Dalam KUKUM/UniMAP telah ditubuhkan pada 12 Mei tahun 2003 selaras dengan kehendak Surat Pekeliling Am Bilangan 3 Tahun 1998, Perkara 7, iaitu Peranan Unit Audit Dalam. Pejabat Audit Dalam UniMAP bertanggungjawab terus kepada Naib Canselor. Sehingga bulan 1 September 2022, Pejabat Audit Dalam mempunyai 12 orang staf bagi melaksanakan tugas yang diamanahkan.